برش-لیزر
۰۶
آبان

ویژگیهـای بـرش فلـزات به وسیـله لیـــزر

  معرفی دستگاه ما به کمک تکنولوژی لیزر کات توانایی ایجاد هر نوع طرحی را بر روی انواع فلزات داریم و میتوانیم در نمای داخلی و خارجی ایده های...

ادامه مطلب